Melding om vedtak - reguleringsendring etter forenklet prosess - gang- og sykkelvei undergang Hestvad bru - Kvellure

Kommunedirektøren har i sak 008/22 på delegert fullmakt den 28.03.2022 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i 19920003 Kvellure - Bodomstrykket M.M (11-10) som medfører at dagens trasé  for gang- og sykkelvei trekkes litt nord, og formål justeres tilsvarende. Hensikten er å forbedre sikten i undergangen ved Hestavad bru, under rv. 42.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås samt her på kommunens nettsider.

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring på nettsiden. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter