Kunngjøring - reguleringsendring etter forenklet behandling -  justering av formål for del av LEK9 til gang-/sykkelvei – gnr. 7 bnr. 935, Leidlandshagen

Kommunedirektøren har i sak 036/21 på delegert vedtak den 30.11.2021 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling  i 20090008 - Leidlandshagen (16-31) som medfører en justering av formål der deler av lekeplass blir til gang-/sykkelvei. Justeringen blir gjort på bakgrunn av at Eigersund kommune skal overta vegarealet og det anses som hensiktsmessig å legge gang-/sykkelveien helt frem til lekeplassens adkomst som en forlengelse av eksisterende gang-/sykkelvei.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås samt her på kommunens nettsider under reguleringsplaner/kunngjøringer.

Eventuelle klager

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring på nettsiden. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter