Kunngjøring - Reguleringsendring etter forenklet prosess - gnr. 8 bnr. 311 - Skøyteveien 1

Kommunedirektøren har på delegert fullmakt i sak 010/23 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i reguleringsplan for planID 19820005 – Vadlåsen og planID 19820005-16 - Detaljreguleringsplan for boliger m.m. gnr. 8 bnr. 313 m.fl. Jernhagen, Eigerøy som medfører følgende justeringer i:

Plankart
1. Kombinert formål forretning/kontor for gnr.8 bnr.311 endres til kombinert formål allmennyttig tjenesteyting/kontor, jfr. rødt felt vist i skisse datert 27.02.2023.
2. Siktsone legges inn i avkjørsel til Skøyteveien.
3. Siktsone legges inn i krysningspunkt mellom gangveg nord for eiendommen og gang- og sykkelvegen langs Hovlandsvegen.

Bestemmelser
4. Overskrift for §8 og §9 endres fra «For areal til forretningsbebyggelse:» til «For areal til kombiner formål kontor/allmennyttig formål:».
5. Bestemmelse §8 justeres med følgende tekst:
«Bebyggelsen kan nyttes til butikker med nødvendige lagerlokaler og kontorer eller til hotell/motellvirksomhet» endres til «Bebyggelsen kan nyttes til allmennyttig formål og kontor».
6. Bestemmelse §9 til følgende:
«For allmennyttig formål skal en tilrettelegge for 25 parkeringsplasser og 10 sykkelparkering plasser. For kontor kreves det inntil en bilplass pr. 50 m2 bebygd areal».

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, jf. 12-14.

Hensikten med endringen er at en ønsker å regulere om formålet fra forretning/kontor til kontor/allmennyttig tjenesteyting for å bruke bygget som forsamlingslokale/menighetsbygg med tilhørende parkering.

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås.

Kontakt
Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring på nettsiden. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.


Relaterte dokumenter
Skøyteveien 1 - Mindre reguleringsendring.pdf