Kunngjøring - mindre reguleringsendring for reguleringsplanen havn- og næringsområde Kaupanes, meltanker Prima Protein AS

Det er søkt om en mindre reguleringsendring i forbindelse med reguleringsplanen «Havne- og næringsområde Kaupanes». Bakgrunnen for endringen er et behov for etablering av siloer ifm. etablert industri. Rådmannen anbefaler at det vedtas en mindre reguleringsendring som medfører at en tegner inn eiendomsgrenser i plankartet i tråd med søknaden.

Vedtak

Rådmannen har etter delegert fullmakt vedtatt  følgende i RD 003/20:

Det vedtas reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i områdereguleringsplan for Havne- og næringsområde Kaupanes (7-15) som medfører følgende endringer:

  1. Endring i kart: Bestemmelsesområde H/I/L 6.3 6 siloer à 100 m2 tillates oppført med Tt kote +42,0
  2. Endring i bestemmelse § 34: Høydeplassering for topp gulv i ny bebyggelse er angitt på plankartet med Tg kote + for hvert enkelt delfelt. Maksimalt tillatt byggehøyde er angitt på plankartet med Tt kote + for hvert enkelt delfelt, mindre elementer (heistårn, luftesjakt, aggregater, piper/rør, antenner o.l.) som utgjør indre enn 2% av bebygd flate, kan tillates med større høyder. For bestemmelsesområde H/I/L 6.3 tillates det oppført inntil 6 siloer med ett bebygd areal på opptil 100 m2 per silo. Siloene tillates oppført med maks byggehøyde, Tt, kote +42,0. Oppgitte høyder for gulv (Tg) i ny bebyggelse og terreng (Tt), kan justeres med inntil 50 cm etter en samlet vurdering for hvert delfelt med krav om at § 8 overholdes.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Kan påklages

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.

Relaterte dokumenter