Reguleringsendring etter forenklet behandling - bolig og stenging av adkomst m.m. gnr. 8 bnr. 516, Hovlandsveien 90

Kommunedirektøren har i sak 010/22 på delegert fullmakt den 06.04.2022 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i 19950002 - Raudstø - Hovland Fuglodden (15-8) og 19760008 - Hovlandsvika -Fuglodden -Tangen -Sundstø (15-1). Endringen medfører at plangrensen for 19950002- Raudstø - Hovland Fuglodden (15-8)  justeres mot 19760008- Hovlandsvika -Fuglodden -Tangen -Sundstø (15-1) for å inkludere hele tomten gnr. 8 bnr. 516. Hensikten er å dele tomt gnr. 8 bnr. 516 i to boligtomter, samt stenge eksisterende avkjørsel fra tomten til Hovlandsveien og dermed kun benytte eksisterende avkjørsel fra Madlandsdalen.

I forbindelse med uttalelse fra Rogaland fylkeskommune ble det gjort et tilleggsvedtak 014/22 den 06.05.2022 for å presisere rekkefølgekrav om stenging av adkomst.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås samt her på kommunens nettsider.

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring på nettsiden. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter