Kunngjøring - reguleringsendring etter forenklet prosess - justering av antall boenheter B13 - gbnr. 60/810 og 60/811 - Hellvik sentrum

Kommunedirektøren har etter delegert fullmakt i sak 009/24 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet prosess i planID 20070008 - detaljregulering for Hellvik Sentrum, Hellvik som medfører følgende endring i:

Kart

  1. Kart datert 13.03.2024 som viser planlagt bebyggelse, byggegrenser og formål uteoppholdsareal.

Bestemmelsen

  1. Tilføyelse i §4.11 «Innenfor felt B13 tillates oppført inntil 4 boenheter. Omriss av planlagt bebyggelse og regulert tomtegrense er vist på plankartet med en nøyaktighet på +/- 1 meter.»
  2. Tilføyelse til §4.1.2; «Tillatt bebygd areal innenfor felt B13 skal ikke overstige 52 % BYA inkludert garasje og parkering utenfor garasje.»
  3. Ny §4.5; «Hver boligenhet skal ha skjermet privat uteoppholdsareal på terreng og terrasse på garasjetak. Uteoppholdsareal mot kjørevei skal opparbeides som privat forhage og avgrenses mot offentlig veg med kantstein.»

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-14, jf. 12-12.

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring på kommunens hjemmeside, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås. Saksdokumentene er tilgjengelige her på kommunens nettsider www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/kunngjøringer.

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring på kommunens nettside. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret ved plansjef Dag Kjetil Tonheim på telefon 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter

Reguleringsendring Hellvik sentrum B13 - plankart_rev130324.pdf
Reguleringsendring etter forenklet prosess - justering av antall boeneheter B13 - gbnr. 60810 og 60811 - Hellvik.pdf
Geoteknisk rapport - Coop Prix og boliger Hellvik.pdf
Notat - Utsjekk av NVEs skjema for vurdering av områdestabilitet_rev100424.pdf

Uttalelse - Reguleringsendring etter forenklet prosess - justering av antall boeneheter B13 - gbnr. 60810 og 60811.pdf
Uttalelse - Reguleringsendring etter forenklet prosess - justering av antall boeneheter B13 - gbnr. 60810 og 60811.pdf
Uttalelse - reguleringsplan - forenklet prosess - Eigersund gbnr. 60810, 60811 - endring Hellvik sentrum - justering.pdf
Uttalelse - Reguleringsendring etter forenklet prosess - justering av antall boeneheter B13 - gbnr. 60810 og 60811.pdf
Svar på konkret spørsmål - Vurdering av områdestabilitet - reguleringsendring etter forenklet prosess - justering av.pdf
Oppfølging av NVE - Reguleringsendring etter forenklet prosess - justering av antall boenheter B13 gnr. 60 bnr. 810.pdf
Søknad om reguleringsendring Hellvik sentrum B13_140324.pdf