Planteknisk utvalg har i møte 17.11.2015 sak 213/15 vedtatt at forslag til reguleringsendring for bolig gnr. 46 bnr. 249 mfl. - Kalhammerveien 14, Havsø med tilhørende bestemmelser, plankart og planbeskrivelse datert 30.10.2015 skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens § 12.10 og § 12.11.

Det legges opp til 3 nye boliger i planområdets nordlige del, mens det resterende området stort sett reguleres slik som det foreligger i dag. Det er vist flomsone i deler av planområdet og den sendes derfor til NVE for fastsetting av kotehøyde.

Relaterte dokumenter

Forslaget til reguleringsplanen med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 04.12.2015 – 15.01-2016. Sakens dokumenter kan også lastes ned her.

Uttalelser og merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 15.01.2016. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller 95 88 49 76.