Eigersund kommune har etter delegert fullmakt fastsatt ”Planprogram for Reguleringsendring Kattamyre planid 19880006_01, Eigersund kommune». Det fastsatte planprogrammet er forpliktende og skal legges til grunn for utarbeidelse av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av nytt boligområde, samt ivareta viktige utredningstema.

Områdets karakter og omfang utløser krav om konsekvensutredning i tråd med ’Forskrift om konsekvensutredninger’ etter pbl. av 27.06.2008, §4-1 og 12-9. Fastsetting av planprogram er ikke et enkeltvedtak med klageadgang etter forvaltningsloven.

Planprogrammet med tilhørende dokumenter er lagt ut på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt her på kommunens hjemmeside.

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter