Det gjøres herved kjent med at kommunestyret i møte 15.06.2015 og 28.09.2015 har vedtatt detaljreguleringsplan for boligområde med tilhørende konsekvensutredning for Kattamyra gnr. 60 bnr. 174 og gnr. 60 bnr. 85 m.fl., Hellvik (ksak 049/15 og 066/15). Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting med nye boliger på Kattemyre med til sammen 23 boenheter fordelt på ulike boligtyper. Planen legger opp til ny og moderne bolig bebyggelse som en vurderer vil være et positivt tilskudd og bidra til å gi et variert tilbud av boligtyper på Hellvik.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås. De er også lagt ut på biblioteket og her på kommunens nettsider.

Relaterte dokumenter

Kontakt

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.