Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter gir med dette, på vegne av Gaute Fardal, melding i henhold med § 12-8 i plan- og bygningsloven om at følgende planarbeid blir satt i gang. Reguleringsendring for fritidsboliger gnr 49 bnr 59 - Kjeøy. PlanID  er 20070012-04.

Planområdet ligger på Kjeøya i Tengsvågen, og utgjør et areal på ca. 4,8 daa. Planens begrensning omfatter hele eiendom 46/59. Formålet med planarbeidet er å regulere inn en ekstra fritidsbolig på eiendom 46/59 jfr. tidligere signaler i forbindelse med behandling av reguleringsplanen for Kjeøy – deler av Tengsåsen og Tengsastranda med sjøområder fra 2007.  

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Det kan bli aktuelt å digitalisere gjeldende reguleringsplan fra 2007 til sosiversjon 4.5. Reguleringsbestemmelsene omfattes ikke av reguleringsendringene, med unntak av ev. myndighetskrav.

Merknader og innspill

Merknader og innspill som kan være relevante for planarbeidet, bes sendt til Kristiansen & Selmer-Olsen AS på e-post eller til adresse Strandgt. 32, 4400 Flekkefjord med kopi til Eigersund kommune postboks 580, 4379 Egersund innen 17. oktober 2014.

Relaterte dokumenter