Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Sameiet Jernbaneveien 39, melding om oppstart av reguleringsplanarbeid i henhold til §§ 12-8 og 12-14 i plan- og bygningsloven for:
REGULERINGSENDRING FOR KJERJANESET M.M – GNR 46 BNR 40, 584, 787, 971 MFL., EIGERSUND KOMMUNE PLANID 19860007-02

Planområdet

Planområdet ligger nord for Egersund sentrum, mellom sentrum og jernbanestasjonen, nordvest på Havsøy.

Planens begrensning omfatter areal til midten av Jernbaneveien og Kjerjanesveien i sør og vest, elvekanten i nord og følger eiendomsgrenser mot øst. Planens begrensning er vist med svart stiplet linje i figur 2. Det kan bli mindre justeringer av plangrense i planarbeidet. Større endringer vil ev. bli varslet til berørte parter på vanlig måte. Varslet planområdet utgjør et areal på om lag 5,1 daa.

Oppstartsmøte

Det er avholdt formelt oppstartsmøte med Eigersund kommune den 16.11.17.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å regulere om gnr 46 bnr 40 til bensinstasjon med tilhørende anlegg. Det vil ikke bli endringer i Jernbaneveien og Kjerjanesveien. Det legges ikke opp til inngrep i vassdraget. I planprosessen vil det bli vurdert alternativer i forhold til plassering av eksisterende bygningsmasse.

Gjeldende reguleringsplan

Gjeldende reguleringsplan er Kjerjaneset – Havsø, planid 19860007-02 fra 1986, som regulerer gnr 46 bnr 40 til fornminne.

Det er utført en arkeologisk undersøkelse av dette området den 03.07.17 for å avklare om det var automatisk fredede kulturminner på eiendommen. Konklusjonen fra undersøkelsen er at det ikke befinner seg automatisk fredede kulturminner innenfor den undersøkte del av gnr 46 bnr 40.

Krav til konsekvensutredning

Planlagte tiltak er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg I og II. Planlagte tiltak
faller ikke inn under forskriftens §§ 2- 4, og vurderes derfor som ikke konsekvensutrednings-pliktige.

Utbyggingsavtale

Nei.

Aktuelle reguleringsformål

Bensinstasjon, veg, fortau mfl.

Kontaktinformasjon

Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet kan rettes skriftlig til:

Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter
Strandgaten 32
4400 Flekkefjord

Kopi av innspill sendes

Eigersund kommune v/plankontoret
Pb 580
4379 Egersund

Høringsfrist

Frist for innspill er 29. januar 2018.

Relaterte dokumenter