Høring og offentlig ettersyn - 19860007-02 Detaljregulering, reguleringsendring for Kjerjaneset m.m.

Planteknisk utvalg har i møte 19.04.2022 sak 045/22 vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan, reguleringsplan for Kjerjaneset m.m. med tilhørende plankart og bestemmelser datert 14.03.2022 skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens § 12.10 og § 12.11.

Formålet med planen er å omregulere gnr. 46 bnr. 40 fra fornminne til bensinstasjon med tilhørende anlegg. Det ble gjennomført arkeologisk undersøkelse av kulturminnet, og det ble konkludert med at området hadde blitt forstyrret og det dermed ikke fantes automatisk fredet kulturminne innenfor den undersøkte del av 46/40. Resterende del av planområdet består i dag av tidligere bensinstasjon med tilhørende anlegg, vegareal og grøntareal. Hensikten er å legge det til rette for vaske- og servicehaller, bevertning, ladestasjoner for elbil og lager knyttet til bensinstasjonen.

Forslaget til reguleringsplan med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 24.05.22-05.07.22. Plankart, bestemmelser og sak er også lagt ut her nedenfor.

Uttalelse

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 05.07.2022. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med saksbehandler Annika Hagen på telefon 457 21 564 eller epost annika.hagen@eigersund.kommune.no

Relaterte dokumenter