Kunngjøring - 19860007-02 Reguleringsendring for Kjerjaneset m.m.

Kommunestyret i Eigersund har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12‐12 den 26.09.2022 sak 079/22 vedtatt reguleringsendring for Kjerjaneset m.m. med tilhørende bestemmelser, plankart og planbeskrivelse datert 14.03.2022. Formålet med reguleringsendringen er å omregulere deler av gnr. 46 bnr. 40 fra fornminne til en del av bensinstasjonsanlegget. Hensikten med planen er å tilrettelegge for at en kan videreutvikle området på en mer fleksibel måte en dagens situasjon tillater. Planforslaget åpner også for etablering av arealer for bevertning. 

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund. eller til post@eigersund.kommune.no

Klageadgang

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås. Dokumentene er også tilgjengelige her på kommunens hjemmeside www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/kunngjøringer.

Relaterte dokumenter