Mindre reguleringsendring gnr. 47 bnr. 34 - justering av formålsgrense i reguleringsplan for Lagård ungdomsskole.

Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Lagård Ungdomsskole (11-1)19660002-01 som medfører at en foretar en justering av formålsgrense mellom byggeområde offentlig formål og friluftsområde. Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-12 i PBL

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås samt på kommunens hjemmeside.

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 97.

Relaterte dokumenter