Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring for Lagård, fortetting av eiendom gnr. 45 bnr. 19 m.fl. - del av plan 11-1. Planteknisk utvalg har i møte den 26.08.2014 vedtatt å legge følgende forslag til reguleringsendring ut til offentlig ettersyn:

  1. Reguleringsendring for Lagård, fortetting av eiendom gnr. 45 bnr. 19 m.fl. - del av plan 11-1. – PTU sak 147/14

Planforslaget hjemler oppføring av åtte nye tomter utover det som ligger i eksisterende reguleringsplan. Disse er fordelt ved at det tillates seks nye tomter innenfor BF3 og to nye tomter innenfor BF2.

Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund.

Relaterte dokumenter

Merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 28. november 2014.  Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.