Endring av detaljreguleringsplan for Langholmen, gnr. 47 bnr 26 mfl.

Planteknisk utvalg vedtok den 17.02.20, sak 017/20, å legge reguleringsendring for Langholmen, gnr. 47 bnr. 26 mfl. ut til offentlig ettersyn og høring etter at det var gjort endringer på reguleringsplankartet og i bestemmelsene.

Endringene

Endringene sammenlignet med gjeldende reguleringsplan er i hovedsak knyttet til at det foreslås at det kan bygges to bygninger langt ute mot sjøen (24 og 14,5 moh. byggehøyde), ett 33 m høyt tårn (oppført), båthus for nødetater, regulert kai, samt at jernbanesporet tas ut av planen. I tillegg foreslås det enkelte endringer i reguleringsbestemmelsene, deriblant i rekkefølgekravene og at nødetater kan lokaliseres i planområdet.

Uttalelser og merknader

Eventuelle merknader sendes til Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no, innen den 06.05.20. Dersom en har spørsmål og lignende, kan en ta kontakt med plankontoret på telefon 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter