I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av Langholmen Egersund AS, oppstart av arbeid med omregulering av detaljreguleringsplan for Langholmen, vedtatt
av kommunestyret i 2015.

Man ønsker å søke om en reguleringsendring av gjeldende reguleringsformål «byggeområde for industri, lager og havnevirksomhet». Man ønsker utvidelse av mulighetene for etablering og virksomhet innenfor planområdet, herunder at nye byggesoner opprettes.

Konkret ønsker man at det åpnes for sertifisering/opplæring bl.a. i forbindelse med 2 planlagte treningstårn, ett med høyde ca.30 meter inne på området i ca.30 meters avstand fra kaifront og ett i kaikant med høyde ca.10 meter over havnivå. Det gis åpning for at nødetater kan etablere seg i deler av bygningsmassen. Da det planlegges store åpne volumer i haller for industri/opplæring, vil det bli foreslått at tenkte plan ikke skal medregnes i BRA.

Planlagt jernbanespor vil bli foreslått fjernet da etablering av dette anses lite sannsynlig. Planområdet er disponert som byggeformål næring i gjeldende kommuneplan. Det er vurdert at planendringen ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Innspill og merknader

Eventuelle innspill sendes til Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger innen 22.11.2017.

Mottatte merknader til melding om oppstart blir vurdert og kommentert ved planutarbeidelsen og når planforslaget legges fram til politisk behandling.

Relaterte dokumenter