Melding om vedtak - forenklet reguleringsendring - Lasteinveien 103-105 gnr. 7 bnr. 905 og 906

Det gjøres herved kjent at rådmannen etter delegert fullmakt den 07.12.2020 i sak 025/20 har vedtatt en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i 20090008 - Leidlandshagen (16-31) som medfører følgende endringer:

  1. Endring i plankart: Lasteinveien 103 og 105 får benevnelse B25.
  2. Tillegg til bestemmelsene §1.3: §1.3.1 «I felt B25 tillates det oppført inntil 3 eneboliger.
    • Boligene skal ha flatt tak. Tomtene kan grensejusteres og deles i tråd med bebyggelse.
    • For øvrig gjelder øvrige bestemmelser i §1.3»

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Vedtatt reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.  Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. 

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende.

Kontakt

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter