Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS, melding om oppstart av reguleringsplanarbeid i henhold til §§ 12-8 og 12-14 i plan- og bygningsloven for:

REGULERINGSENDRING FOR BOLIGBEBYGGELSE K3 LEIDLANDSHAGEN EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 20090008-02-01

Planområdet

Planområdet ligger nord på Søre Eigerøya, i boligområde på Leidlandshagen. Områddet utgjør et areal på ca. 11 daa, og omfatter område K3 i områdeplanen for Leidlandshagen (16-31) fra 2009, senere detaljregulert i 2016. Planens begrensning er lik gjeldende reguleringsplan fra 2016, vist med svart stiplet linje i figur 2.

Kart over Leidlandshagen

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å regulere om deler av gjeldende reguleringsplan fra konsentrert boligbebyggelse til ene- og tomannsboliger i områdene BKS1, BKS2, BKS3 og SPP1. Areal for renovasjon, kjøremønster og plassering av avkjørsler videreføres med mindre justeringer. Område som søkes omregulert, er vist i figur 2 med rød stiplet strek. Øvrige arealer reguleres lik gjeldende reguleringsplan.   

Oppstartsmøte

Det er avholdt formelt oppstartsmøte med Eigersund kommune den 18.04.18.

Gjeldende reguleringsplan

Gjeldende reguleringsplan er Konsentrert boligbebyggelse K3 – Leidlandshagen, vedtatt 20.06.16, sak 037/16.

Krav til konsekvensutredning

Planlagte tiltak er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger, kapittel 2. Planlagte tiltak faller ikke inn under forskriftens §§ 6 – 8 og vurderes som ikke konsekvensutrednings-pliktig.  

Utbyggingsavtale

Nei.

Kontaktinformasjon

Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet kan rettes skriftlig til:

Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter
Strandgaten 32
4400 Flekkefjord
e-post: flekkefjord@arkkso.no.

Kopi av innspill sendes:

Eigersund kommune v/plankontoret
Postboks580
4379 Egersund
e-post: post@eigersund.kommune.no.

Høringsfrist

Frist for innspill er 16.05.18.

Relaterte dokumenter