Planteknisk utvalg har i møte den 09.06.2015 vedtatt å legge forslag til endring av detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse ved Møgedalsvatnet gnr. 100 bnr. 3 mfl.– PTU sak 100/15 ut til offentlig ettersyn. Dette er en omfattende fortetting med 39 nye fritidsboliger i tillegg til de 30 eksisterende fritidsboligene med tilhørende funksjoner samt tilpasninger i plankart og bestemmelser.

Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket på Amfi i Egersund.

Relaterte dokumenter

Uttalelser

Høringsperioden er fra 26. juni 4. september 2015. Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 04. september 2015, eller bruk skjemaet under. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.