Prosjektil Areal AS gir med dette i, samsvar med §12-8 i plan- og bygningsloven, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang: Reguleringsendring for Øvre Maurholen (17-15), plannummer 19960005-001.

Planområdet utgjør ca. 160 daa. Planområdet er, i gjeldende reguleringsplan vist som friluftsområde og hytter, og i kommuneplanen for Eigersund, vist med formål hytter/ Fritidsbebyggelse. Bakgrunnen for reguleringsendringen er å få innregulert kjøreveg frem til hyttene, ev. felles parkeringsplass, samt oppdatere bestemmelser og plan i forhold til eksisterende situasjon og ny plan- og bygningslov. Det utløses ikke krav om konsekvensutredning.

Eventuelle kommentarer kan sendes til Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: marita@prosjektil.no, innen 16.juni 2014

Relaterte dokumenter

Øvre Maurholen - Varslingskart.pdf