Eigersund kommune melder oppstart av tillegg til gjeldende reguleringsplan for Friluftsområde/bevaringsområde på Ytstebrød,  gnr 1, bnr. 1 m. fl. i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8:

Planområde-Ytstebrød.jpgPlan 18-40 Planid: 20060012 Ytstebrød

Formålet med planen er å tilrettelegge for turvei som skal være åpen for allmenn ferdsel. Planområdet har en størrelse på omtrent 180 daa, hvorav omtrent 4 daa reguleres til turvei.  Området er vist som nåværende friluftsområde og bevaringsområde i gjeldende reguleringsplan og disse formålene blir videreført.

Innspill

Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planendringen kan innsendes som merknad med e-post eller vanlig post til

Eigersund kommune
Teknisk avdeling
Postboks 580
4379 Eigersund

Frist for å levere merknad er 29. mai 2015.