Kunngjøring  - reguleringsendring etter forenklet prosess - oppføring to-mannsbolig  gnr. 13 bnr. 472 - Sokndalsveien 65

Kommunedirektøren har i sak 011/22 på delegert fullmakt den 28.04.2022 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i reguleringsplan for planid 19760003 - Endringsplan Årstaddalen Eger motell - Skåraåne (6-2) som medfører følgende endringer i:

Plankart

  • Tegne inn bolig på 13/ 472 samt garasje og pil for innkjøring med frisiktlinje 3x25 i tråd innkjørsel vist på situasjonskart datert 28.01.2022.

Bestemmelser

  • «På tomt 13/472 tillates oppført to-mannsbolig i 2 etasjer med maksimal mønehøyde pa 8,5 meter og med  utnyttelsesgrad inntil 40%. Carport/garasje/bod tillates plassert som vist i planen og utenfor byggelinje, men må ikke komme i konflikt med fri siktlinjer. Som carport/garasje/bod regnes både fritt liggende og tilknyttet til beboelseshus og kommer i tillegg til tillatt bebygd areal, men med maksimal BYA 42m2 og maksimal mønehøyde 2,85  meter. Det skal ved rammesøknad fremlegges støyfaglig utredning og nødvendig dokumentasjon på at kravene til støytiltak i henhold til T-1442 er oppfylt for boligene. Alle støyskjermingstiltak skal være gjennomført før brukstillatelse kan gis.»

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås samt her på kommunens nettsider.

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring på nettsiden jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter