Kunngjøring - reguleringsendring etter forenklet prosess - justering av parkeringsplass, trafo m.m i detaljregulering for ny Eigerøy bro på rv. 426 gnr. 7 bnr. 625, gnr. 47 bnr. 63 m.fl.

Kommunedirektøren har etter delegert fullmakt i sak 008/24 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet prosess i reguleringsplan for 20220001 - Ny Eigerøy bru som medfører følgende justeringer: 

I plankart:

  1. Fjerne bussholdeplasser
  2. Tilrettelegge for parkering for eiendom gnr/bnr 7/150
  3. Flytte trafo (pga. tilrettelegging for privat parkering)

I bestemmelsene: 

  1. Tilføyelse i §3.2 til «Parkering (SPA1-3)  «SPA3 er privat parkering for gnr/bnr 7/150»

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, jf. 12-14.

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring på kommunens hjemmeside, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås. Saksdokumentene er tilgjengelige her på kommunens nettsider www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/kunngjøringer.

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring på kommunens nettside. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret ved plansjef Dag Kjetil Tonheim på telefon 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter
t_R01_Plankart_reguleringsendring.pdf
10240002-PLAN-BREV-003_mindre reguleringsendring_brev til berørte.pdf
Reguleringsendring etter forenklet prosess - justering av parkeringsplass, trafo m.m - gnr. 7 bnr. 625 m.fl.- saksfremlegg.pdf