Mindre reguleringsendring for reguleringsplan for Hovland, gnr. 8, bnr. 151 m.fl.

Rådmannen har på delegert fullmakt fattet følgende vedtak den 05.09.17: Det vedtas en mindre reguleringsendring som medfører at takvinkel på bolig på gnr. 8, bnr. 438 på Eigerøy kan oppføres med takvinkel mellom 10o og 40o, samt at T-BRA på bolighuset på denne grunneiendommen kan være inntil 300 m2. Endringene fremkommer i reguleringsbestemmelsene § 2.1.

Fullmakt

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygnings-loven §§ 12-12 og 12-14 og Reguleringsplan for Hovland gnr. 8, bnr. 151 m.fl.

Påklages

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker etter at vedtaket ble lagt ut på kommunens hjemmeside. Eventuell klage sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund.

Kontakt

Her dere spørsmål om saken, kan dere kontakte planrådgiver Magne Eikanger på e-post, eller på telefon 51 46 83 24.

Relaterte dokumenter