Risvik hyttefelt er på det nærmeste ferdig utbygd. Grunnarbeid for den siste tomten pågår i disse dager.

Planteknisk utvalg har i møte 27.08.2013, sak 163/13 vedtatt at forslag for reguleringsendring for gnr. 123 bnr. 5 m.fl. - Risvik hyttefelt og omliggende område -Skailand med tilhørende plankart og bestemmelser datert 31.05.2013 skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens § 12.10 og § 12.11. Hensikten med planforslaget er å endre gangveg til kjøreveg og justere parkeringsplasser.

Forslaget til reguleringsplanen med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 13.09.2013-25.10.2013.

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 25.10.2013. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter

Send inn høringsuttalelse