Rådmannen i Eigersund kommune har etter delegert fullmakt fattet følgende vedtak;

”Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til ”Områder til offentlig formål” som er skoleområdet på Lagård og omfattes av reguleringsplan for Lagård - Hestholand - Hestevad bru (11-1) som medfører at §14 i bestemmelsene blir endret til følgende: «Maksimal mønehøyde er 12,5 m over gjennomsnittlig planert terreng, og maksimal gesimshøyde er 12,5 m over gjennomsnittlig planert terreng.»

Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-14 i PBL.

Vedtaket kan i henholdt til pbl §§ 27-3 og 15, jf. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl §§ 32 og 42. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås. Sakens dokumenter er også lagt ut her på kommunens hjemmeside www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/kunngjøringer.

En vil i denne saken komme inn på følgende forhold:

  1. vurdering om det er mindre vesentlig reguleringsendring
  2. kort presentasjon av hva saken gjelder
  3. gjennomgang av uttaler
  4. rådmannens vurdering og konklusjon

Vurdering om det er vesentlig reguleringsendring

En vurderer dette til å være en mindre reguleringsendring etter §12-14 i PBL.

Det reises ofte spørsmål om hva som kan anses for "mindre reguleringsendring" av reguleringsplan. I noen grad må det være opp til et skjønn i det enkelte tilfelle hvor grensen går. Det er heller ikke gitt uttømmende retningslinjer jfr. tidligere lov. Selv om mindre endring av reguleringsplan behandles noe enklere enn reguleringsendring etter §12-14 jfr § 28-1 i gammel PBL gjelder bestemmelsene om samråd og medvirkning også for slike endringer, dvs. at bl.a. berørte sektormyndigheter må gis anledning til å uttale seg. I denne saken vurderes ikke sektormyndigheter utover kommunens vegseksjon å være berørt. Det er ikke klageadgang på avslag på en mindre vesentlig reguleringsendring.

Grensegangen mellom full regulering og en mindre endring av reguleringsplan er et skjønnsspørsmål som må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. En har forelagt dette for Rogaland fylkeskommune som vurderer at dette kan behandles som en mindre reguleringsendring.

Viktige forutsetninger for å gjennomføre planen skal ikke forandres nevneverdig dersom endringen skal kunne behandles som "mindre endring", noe saksbehandler mener denne justeringen ikke medfører.

Etter en samlet vurdering vil en konkludere at dette dreier seg om en mindre reguleringsendring, da viktige forutsetninger for å gjennomføre planen ikke blir endret og det er kun tale om justering av bestemmelser knyttet til byggehøyde. En viser her til veileder for reguleringsplaner og dennes vurdering av endring av byggehøyde og mindre reguleringsendring. Videre medfører ikke endringen at en utelater formål. Dette vil så langt en vurderer det således komme inn under begrepet mindre reguleringsendring og saken blir derfor fremmet etter §12-14.

Kort presentasjon av hva saken gjelder

Beskrivelse av endringen

Det er ikke fastsatt byggehøyde i bestemmelsene og det er således etter gammel plan og

bygningslov en maksimal byggehøyde på 9 meter. Denne høyden ønskes endret til 12,5 meter.

Endringene er således

Maksimal mønehøyde settes til 12,5 m over gjennomsnittlig planert terreng, og maksimal gesimshøyde settes til 12,5 m over gjennomsnittlig planert terreng.

Konsekvenser av endringen

Endringen vurderes ikke å ha noen vesentlige konsekvenser utover at en får fastsatt ny maksimal byggehøyde.

Gjennomgang av uttaler

Direkte berørte naboer til omsøkte endring har fått varsel og det er ikke mottatt uttalelser på dette. Saken er også forelagt Rogaland fylkeskommune for uttale og de vurderer at saken kan behandles som en mindre reguleringsendring. Saken vurderes å være av lokal interesse.

Barn, unge

Endringen medfører ikke endringer som vurderes å ha betydning.

Sikkerhet og beredskap jfr. §28-1

Ingen kjente.

Trafikksikkerhet, parkering m.m.

Ingen kjente.

Universell utforming:

Ingen kjente.

Rådmannens vurdering og konklusjon

Rådmannen viser til gjennomgang og vurdering i pkt. 1-3 og vil derfor etter en samlet vurdering vedta en mindre reguleringsendring i tilknytning til ”Områder til offentlig formål” som er skoleområdet på Lagård og omfattes av reguleringsplan for Lagård - Hestholand - Hestevad bru (11-1) som medfører at §14 i bestemmelsene blir endret til følgende:

«Maksimal mønehøyde er 12,5 m over gjennomsnittlig planert terreng, og maksimal gesimshøyde er 12,5 m over gjennomsnittlig planert terreng.»

Økonomiske konsekvenser

Ingen kjente.