Planteknisk utvalg har i møte 21.01.2014 sak 032/14 vedtatt at forslag for reguleringsendring for småhusbebyggelse Trosavigveien gnr 60 bnr 104 mfl skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens § 12.10 og § 12.11.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av 4 frittliggende boliger med tilhørende anlegg som garasjer og naust innenfor planområdet. Formålet med planforslaget er også å legge til rette for en oppgradering av bygningsmassen i forhold til dagens krav.

Forslaget til reguleringsplanen med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 11.04.2014 - 19.05.14. Sakens dokumenter er også lagt ut på www.eigersund.no under reguleringsplaner/høring.

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 19.05.2014. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller 95 88 49 76.

Relaterte dokumenter

Høringsskjema