Eigersund kommunestyre har i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt reguleringsendring for gnr. 21 bnr. 13-boligområde-Svånes i møte den 30.09.2013, sak 051/13. Hensikten med reguleringsendringen er å justere utnyttelsesgraden og bygningshøyder, samt justering av byggegrenser og tomtegrenser på plankartet.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen i lokalpressen (DT), jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Sakens dokumenter er lagt ut i ekspedisjonen ved Teknisk avdeling/plankontoret, biblioteket samt her på kommunens nettsider under reguleringsplaner/kunngjøringer. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund.

Relaterte dokumenter