Kunngjøring - reguleringsendring etter forenklet behandling - justering av trase for vei til tipp og landbruksområde gnr. 44 bnr. 3, Søkkemyra

Kommunedirektøren har i sak 005/22 på delegert fullmakt den 03.05.2022 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i reguleringsplan for planid 20140004-01 reguleringsplan for tipp og masseuttak på Søkkemyra som medfører følgende endringer i:

Plankart

  • 1, Adkomstveg justeres i tråd med kart datert 27.12.2021 med en minste sikkerhetsavstand på 9 meter fra kjørebanekant til riksveg.

Bestemmelser

  • 2, «Bygging av vei vil bli utført på en mest mulig skånsom måte med tanke på støy og vibrasjoner. Det skal ikke bli utført sprengningsarbeider i hekkeperioden for hubro.»
  • 3, «Tidligere trase skal såes til og legges tilbake til naturområde.»

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås samt her på kommunens nettsider.

Kontakt

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring på nettsiden jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter