Planendringen innebærer at noe areal til parkeringsformål og friluftsformål blir omregulert til boligformål. Det planlegges oppført 11 ferdig prosjekterte eneboliger. Planendringen berører et samlet areal på ca. 4 daa. Planområdet er vist som boligformål og en liten flik på ca. 0,4 daa til friluftsformål i gjeldende kommuneplan.

Da planleggingsarbeidet ikke vil få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, blir det ikke utarbeidet planprogram og konsekvensutredning. Eventuelle kommentarer sendes Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4033 Stavanger innen 31.10.11.