I henhold til § 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan melder arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS på vegne av «Hellvik næring AS» endring av reguleringsplan for «Hellvik Sentrum ‐Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune.»

Bakgrunn

I forbindelse med planlegging av ny Coop Prix butikk og leilighetsbygg på 30/817 og 30/816, er det nødvendig å endre gjeldende plans bestemmelser for tillatte byggehøyder. Eiendommene er i gjeldende plan avsatt til bolig/forretning og prosjektet vil således være i samsvar med planen og dens bestemmelser. Planen gir i midlertidig en høydebegrensning på 8 m gesimshøyde. Siden prosjektet åpner for et leilighetsbygg i 2 etasjer over butikken er det nødvendig å øke gesimshøyden til 10 m totalt for hele tiltaket. Denne økningen vil ikke medføre redusert utsikt og solforhold eller være til sjenanse for nabobebyggelsen.

Forslag til ny bestemmelse 4.3.2

- Tillatt bebygd areal skal ikke overstige 40% av feltets nettoareal. Maksimal gesimshøyde er 10 meter over gjennomsnittlig planert terreng rund bygningen, og takvinkel skal ikke oversitge 45°

Innspill til reguleringsendringen

Ønske om nærmere informasjon og eventuelle kommentarer rettes skriftlig innen 17.06.2019 til Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller e-post flekkefjord@arkkso.no.

Kopi av innspill sendes til Eigersund kommune Pb 580, 4379 Egersund eller e-post post@eigersund.kommune.no.

Relaterte dokumenter