Melding om vedtak - reguleringsendring etter forenklet behandling i detaljreguleringsplan for Svanavågen industriområde gnr. 7 bnr. 196 mfl. - justering av formåls- og byggegrense

Kommunedirektør har i sak 023/21 på delegert fullmakt den 13.09.2021 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i 19990002-01 – Detaljregulering Svanavågen industriområde Gnr 7 Bnr 196 mfl som medfører justering av formålsgrense mellom gnr. 7 bnr. 380 og gnr. 7 bnr. 482 og plangrense mellom 19990002-01 – Detaljregulering Svanavågen industriområde Gnr 7 Bnr 196 mfl og 19820005 – VADLÅSEN, jfr. kart datert 03.09.2019. Endringen medfører at gnr. 7 bnr. 482 avgir areal til gnr. 7 bnr. 380 som utgjør ca 22 m2.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI.  Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås samt på her på kommunens nettsider. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring på nettsiden.

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter