Mindre reguleringsendring i bestemmelse - Saurdalen gnr. 6 bnr. 60 - Saurdalsveien

Rådmannen delegert - 012/18: Ovennevnte sak har blitt behandlet og følgende vedtak ble fattet:

  • «Det vedtas en mindre reguleringsendring i 20060004-01 - Saurdalen (16-27) som medfører følgende endring i bestemmelsene: Endring av §9: «Krav til høyde og takvinkelfor feltet K1 gjelder tilsvarende som for den øvrige boligbebyggelsen, kfr. §2. Forfeltene K2 og K3 skal boligen ha saltak, pulttak ellerflatt tak. Høyde for feltene K2 og K3 gjelder tilsvarende som for den øvrige boligbebyggelsen, kfr. §2.»

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.»

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.

Relaterte dokumenter