Reguleringsendring gnr. 2 bnr. 6, 22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik

Den 18.06.14 fattet rådmannen ved plansjefen på delegert fullmakt følgende vedtak. «Det vedtas en mindre reguleringsendring for reguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 2, bnr. 6, 22 og 65 m.fl. .- Seksarvik som medfører at bestemmelser datert den 18.06.14 erstatter eldre bestemmelser datert 22.05.2012. Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-14 i PBL.»

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-12, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen vedtaket ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens § 15. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Nærmere opplysninger om klageadgangen kan fås ved henvendelse til plankontoret 2. etasje, Lerviksgården, der også sakens dokumenter kan gjennomgås.

Relaterte dokumenter