Fylkesmannen i Vest Agder presiserer at kommunen står fritt når det gjelder arealbruk og legger ikke føringer for denne da dette er en planmessig vurdering som kommunen skal gjøre.

Plankontoret har valgt å behandle denne i første omgang som en forespørsel om regulering der en ønsker å få tilbakemelding på to alternative arealbrukformål:

  1. En ønsker tilbakemelding på to alternative plasseringer av ev. ny fritidsbolig jfr. tidligere innsendte forslag fra grunneier merket alt. 1 og alt 2. – disse omfattes av en tidligere innsigelse fra fylkesmannen. Kommunen ønsket i sin tid å få denne fritidsboligen inn i planen jfr. MU-vedtak.
  2. Alternativt vil eiendommen bli vist som i gjeldende reguleringsplan og arealbruk og vil således medføre at det ikke blir foreslått innregulert ny fritidsbolig på eiendommen.

Da saken er spesiell ønsker rådmannen å få tidlig tilbakemeldinger på arealbruk som en del av rådmannens samlede vurdering, før saken fremmes som en forespørsel om reguleringsendring for planteknisk utvalg. Sakens dokumenter er lagt ut her på kommunens hjemmeside under reguleringsplaner/høringer.

Dersom en har spørsmål kan en kontakte undertegnede på tlf. 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976. Frist for å komme med uttale i tilknytning til forespørselen er 02. desember 2011 og sendes Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund.

Relaterte dokumenter