Kommuneplanen har nye bestemmelser for parkering hvor en i større grad differensierer parkeringskravet etter formål og bruk enn det som er mulig i dag. Etter en samlet vurdering konkluderer en med at dette dreier seg om en mindre endring, da viktige forutsetninger for å gjennomføre planen ikke blir endret og det omfatter kun justering av reguleringsbestemmelsene og er av mindre omfang. Endringen følger også opp nylig vedtatt kommuneplan som åpner opp for en slik endring som omsøkt. Dette vil så langt en vurderer det således komme inn under begrepet forenklet behandling av reguleringsendring og saken blir derfor fremmet etter §12-14 jfr. §12-12.

Rådmannen har på delegert fullmakt den 21.02.20 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i reguleringsplan for 19910002 - Deler av Egersund sentrum 2-1.

Delegert vedtak

Rådmannens delegert vedtak 007/20: I reguleringsbestemmelsene § 6.6 føyes følgende til:

«Forsamlingslokaler som i all hovedsak benyttes utenom ordinær arbeidstid og utenom ordinære åpningstiderforforretninger skal ha oppstillingsplass for minst 1 bil per påbegynt 20 nye sitteplasser i lokalene. Tall på sitteplasser hentes fra brannverndokumentasjonen for de aktuelle lokalene. Minst 1/4 av oppstillingsplassene skal være dimensjonert for parkering for forflytningshemmede. Lavere parkeringsdekning kan vurderes individuelt ut fra omfang av utvidelse, aktiviteten og kommuneplanens mål om aktivitet i sentrum.»

Vedtaket er fattet den 13.01.2020 på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Dokumenter

Sakens dokumenter med saksforelegg med vedlegg, kan sees ved henvendelse til Veiledningstorget i 2. etasje i Lerviksgården samt her på Eigersund kommune sine hjemmesider. Vedtaket kan i henholdt til plan- og bygningsloven § 1-9 jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside.

Klageadgang

Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningsloven § 15-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2. etasje. Lerviksgården eller ringe 51 46 80 00.