Reguleringsendring på offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for konsentrert boligbebyggelse, Leidlandhagen felt K3, Eigerøy

Planteknisk utvalg har i møte den 21.08.18, sak 126/18 vedtatt at forslag til endring av detaljregulering for konsentrert boligbebyggelse på gnr. 7 bnr. 226 m.fl. Leidlandshagen felt K3 med tilhørende plankart revidert den 23.08.18, bestemmelser datert den 21.06.18, planbeskrivelse datert den 21.06.18 skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.

Hensikten med planforslaget

Hensikten med planforslaget er at det tillates rekkehusboliger, kjedehus eller småhus med tilhørende garasje /carport istedenfor leiligheter i flermannsbolig i område BKS 1. Dermed opphører behovet for en stor felles parkeringsplass på denne delen av planområdet.

Offentlig ettersyn

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund fram til den 12.10.18.

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen den 12.10.18. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på telefon 51 46 80 00

Relaterte dokumenter