Reguleringsendring etter forenklet behandling - Leidlandshagen K1, del av gnr. 7 bnr. 787 - justering av formålsgrense mellom vei og boligområde samt justering av byggelinjefor tomt 5

Rådmannen har i sak 016/21 på delegert fullmakt vedtatt en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i 20090008 - Leidlandshagen (16-31) som medfører følgende endringer i plankart:

  1. Justere formålsgrense: Privat vei i område B4, formålsendres fra Veg til Boligbebyggelse - konsentrert boligbebyggelse.
  2. Justering av byggegrense:  I B4 ved bolig nr. 5. slik at byggegrense justeres slik at den følger bygingkroppen til boden.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Vedtatt reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.  Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI.  Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås samt her på kommunens nettsider www.eigersund.kommune.no under Reguleringsplaner/kunngjøringer. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring på nettsiden.

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter