Melding om vedtak - reguleringsendring etter forenklet behandling - delfelt B18, B19, B20 og B22 Leidlandshagen - gnr. 7 bnr. 800.

Kommunedirektøren har i sak 028/21 på delegert fullmakt den 07.10.2021 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i 20090008 - Leidlandshagen (16-31) som medfører en endring av tomtegrenser og antall tomter går fra 17 til 21 for delfelt B18, B19, B20 og B22. Samtidig gjøres det endringer i bestemmelsene som omhandler støttemur og tillatt taktype for disse delfeltene. Lekeplass og annet uteoppholdsareal er også flyttet noe i ny plan, men størrelsene for disse er ikke endret.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås samt på kommunens nettsider www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/kunngjøringer.

Kontakt

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring på nettsiden. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter