Kunngjøring - reguleringsendring etter forenklet behandling - justering av formålsgrense - Leidlandshagen felt K3 - gnr. 7 bnr. 890

Kommunedirektøren har i sak 037/21 på delegert vedtak den 30.11.2021 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling  i 20090008-02-01 - Detaljregulering boligbebyggelse K3 - Leidlandshagen (16-31) som medfører en justering av formålsgrenser innenfor gnr. 7 bnr. 890.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås samt her på kommunens nettsider under reguleringsplaner/kunngjøringer.

Eventuelle klager

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring på nettsiden. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter