Reguleringsendring etter forenklet behandling – Leidlandshagen K1, del av gnr. 7 bnr. 787 – endring av planbestemmelse

Kommunedirektøren har i sak 006/22 den 11.03.2022 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet behandling i 20090008-06 - Detaljregulering for konsentrert boligbebyggelse, Leidlandshagen, område K1 som medfører en justering i bestemmelsenes rekkefølgekrav § 7.1 for teknisk infrastrur. Følgende endring er gjort i § 7.1:

  1. Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan gis for boliger tilknyttet de enkelte veiene f_IV1, f_IV2 og f_IV3 , skal VVA være ferdig opparbeidet på den veien boligen er tilknyttet. Teknisk infrastruktur er opplegg for kabler i bakken, VA og gruset vei.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås samt her på kommunens nettsider www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/kunngjøringer.

Kontakt

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring på nettsiden. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter