Ny høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring Møgedalsvannet hyttefelt gnr. 100 bnr. 3 m.fl.

I forbindelse med høring av forslag til endring av detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse ved Møgedalsvatnet gnr. 100 bnr. 3 mfl.– PTU sak 100/15 ble det fremmet flere innsigelser til planen fra statlig og regional myndighet. Det er gjennomført flere drøftingsmøter med Fylkesmannen samt at tiltakshaver etter dialog med bl.a. hytteforeningen har foreslått justeringer i kart og bestemmelser og dette vurderes å være av en slik karakter at planen må legges ut til nytt offentlig ettersyn.

Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket på Amfi i Egersund.

Høringsperiode

Perioden er fra 25. desember .2016 til 06. januar 2017.

Relaterte dokumenter

Uttalelser og merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 09. januar 2017. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.