Planområdet omfatter et areal på 4,0 daa og har tilkomst fra Nyeveien nord for Nyeveien 72 og strekker seg derfra nordover ca. 110 meter i ca. 40 meters bredde. Forslaget til reguleringsendringen med bestemmelser er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 21.10.11-02.12.11. Plankart, bestemmelser og sak er også lagt ut her på nettsidene under reguleringsplaner/høring.

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 02.12.11. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter