Prosjektil Areal AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 melding om planoppstart for reguleringsendring for bolig gnr. 46 bnr. 249 mfl. Kalhammerveien og del av Nyeveien, Havsø i Eigersund. Plannummer: 19640001-04

Reguleringsendringen gjelder primært eiendommene gnr/bnr 46/249 og 46/238, avsatt til boligbebyggelse i Eigersund kommunes gjeldende kommuneplan. Planområdet for øvrig vil bli foreslått regulert slik det er etablert. Formålet med planen er å legge til rette for fortetting med boligbebyggelse på den aktuelle tomten.

I samsvar med Plan og bygningslovens § 17-4 varsles det samtidig om at arbeid med utbyggingsavtale for omtalt område settes i gang.

Grunneiere bes å underrette eventuelle rettighetshavere. Det vil også bli anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i politisk utvalg. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i politisk utvalg.

Kontakt

Eventuelle merknader eller kommentarer kan sendes til Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger ved Kristina Hjorteland. Frist for innspill er satt til 19.10.2015.

Relaterte dokumenter