Planteknisk utvalg har i møte den 18.11.2014 vedtatt å legge følgende forslag til reguleringsendring for fritidsbebyggelse øvre Maurholen gnr. 5 bnr. 174 mfl. - legges ut til offentlig ettersyn – sak 216/14.

Endringene medfører ikke endring av antall fritidsboliger og er en oppdatering i forhold til den faktiske situasjonen samt tilpasninger i forhold til plassering av parkeringsplasser, innregulering av adkomstveger m.m. Videre er det fastsatt størrelse på fritidsbebyggelse m.m.

Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund. Se her www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/høringer for fullstendig utlysningstekst og hvor sakens dokumenter også kan lastes ned.

Høringsperiode er 5. desember 2014 - 16. januar 2015.

Relaterte dokumenter

Uttalelser og merknader

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 16. januar 2015. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.