Det varsles en utvidelse av planområde for pågående planarbeid med reguleringsendring for boliger – gnr 45 bnr 271 – del av Slettebø – Bakkebø-området. Oppstart av planarbeid ble kunngjort januar 2014. Som følge av utvikling av eiendommen til boligformål, er det besluttet å innlemme et areal på østsiden av eiendom 45/271. Planavgrensningen er utvidet til vegkant i Maragropa og langs eiendomsgrense i øst. Utvidelsen berører eiendom gnr 45/2 og omfatter et areal på 1600 m².

Hensikten med utvidelsen er å justere veitraséen i Bakkebøveien for å få større avstand mellom bygningskroppen og fortau/vei. Eksisterende bygg på utvidelsesområdet rives, men energianlegget i kjeller videreføres. På taket etableres felles parkering for 45/271.

kart-bakkebø.gif

Da oppstart om planarbeid tidligere er kunngjort, bes det i denne omgang kun om innspill til utvidelsen av planområdet. Planforslaget er under utarbeidelse og vil bli oversendt kommunen høsten 2014.

Reguleringsarbeidet utføres av Kristiansen & Selmer-Olsen Sivilarkitekter AS på vegne av Heimen Boligpark AS.

Kontakt

Spørsmål eller skriftlige merknader til utvidet planområde kan rettes skriftlig til Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord med kopi til Eigersund kommune v/ Plankontoret, Pb. 580, 4379 Egersund.

Frist

Frist for innspill er 30.oktober 2014.

Merknader

Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli sendt eget foreløpig svar til mottatte merknader og innspill. Innkomne merknader vil bli referert og kommentert i planforslaget. Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangs politisk behandling, før planen vedtas i kommunestyret.