Det gjøres herved kjent med at kommunestyret i møte 12.05.2014 har vedtatt forslag til reguleringsendring av gnr 13 bnr 366-boligformål-Gamle Hestnesvei (sak 034/14). Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av 4 nye eneboliger i tillegg til eksisterende enebolig innenfor planområdet samt justere adkomst til området.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås, de er også lagt ut på biblioteket samt her på kommunens nettsider under reguleringsplaner/kunngjøring. Dersom en har spørsmål eller ønsker mere informasjon kan en også kontakte plankontoret på tlf. 5 146 80 00 eller 958 84 976.

Relaterte dokumenter

Kontakt

Ønsker du å ta kontakt med Eigersund kommune angående dette eller vil levere inn klage så kan du bruke skjemaet nedenfor.