I medhold av Pbl. §12-9 blir det varslet oppstart av planarbeid med planbegrensning som vist i kart over. Planprogram er utarbeidet og blir kunngjort sammen med oppstart. Det utarbeides konsekvensanalyse for området.

Merknader til plan og til at reguleringsarbeid er igangsatt, kan meldes skriftlig til: Plan Vest AS, Postboks 667, 5404 Stord innen fredag 13 januar 2012, e-post post@planvest.no. Andre opplysninger kan en få ved å ta kontakt pr tlf. 53 40 37 80.

Planer om hotell på Gruset har tidligere vært presentert for kommunen, og forslag til reguleringsplan ble senest lagt fram for kommunen medio august 2010, m/konkrete skisser til hotellbygg fra arkitekt. Saken ble ikke realitetsbehandlet, men sendt på høring, med merknadsfrist 25.10.10. Høringsrunden frambrakte en rekke merknader / protester i forhold til byggets størrelse og form. Fylkeskommunen hadde også merknader i forhold til planprosessen, og uttalte at rammene for det videre arbeidet må fastsettes av kommunen, og avklares med tiltakshaver, før planforslaget varsles til offentlige myndigheter.

Tiltakshaverne Hospitality Development AS (HD) og NCC tar til etterretning de merknader som er framkommet til prosessen etter tidligere runde, og er innforstått med å legge forrige plan til side, og gjennomføre en ny planprosess, basert på plan- og bygningsloven og de føringer som kommunen nå har gitt.

Relaterte dokumenter