Høring og offentlig ettersyn. Reguleringsendring gnr. 46 bnr. 698 m.fl. - Havsø, Gruå

Planteknisk utvalg har i møte den 13.06.17, sak 117/17, vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for Havsø, Gruå, gnr. 46, bnr. 698 m.fl. med tilhørende plankart den 21.04.17 og bestemmelser datert den 26.04.17 og planbeskrivelse datert den 24.04.17 skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet fra og med den 26.06.17 til og med den 21.08.17.

Hensikten med planforslaget

Det legges opp til inntil 16 nye boenheter i planområdet, samt at eksisterende bygninger skal rives.

Uttalelser og merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen den 21.08.17. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på telefon 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter